Houtgadgets.nl Leergadgets.nl Onderwijsgadgets.nl Usbstick4u.nl

Gratis verzending binnen
Nederland vanaf € 25,--
Coole gadgets tegen betaalbare prijzen!

0 item(s)

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten op
www.ulticool.nlvanaf nu te noemen: "Ulticool", zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: "Voorwaarden") van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen, en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2 - Identiteit
Ulticool                                              
Ulticool
Meerheide 60
5521 DZ  Eersel
 
Retouradres : 
Meerheide 60, 5521 DZ  Eersel
info@ulticool.nl
Bankrelatie:Rabobank
Rekeningnummer: NL29RABO0113043333 t.n.v. RiksjaSoft
BIC: RABONL2U

KvK nummer: 66268621
BTW nummer: NL856471525B01
 
  
Artikel 3 - Aanbiedingen/Overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Ulticool zijn vrijblijvend en Ulticool behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ulticool.
Ulticool is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden zoals vooruitbetaling, of gedeeltelijke vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ulticool dit mee binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling.

Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen Ulticool en u komt tot stand indien u een bestelling plaatst bij Ulticool dan wel een aanbieding van Ulticool accepteert, zowel per e-mail, schriftelijk of anderszins en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaling plaatsvinden.
Ulticool treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

Artikel 5Betaling
Bij Ulticool kunt u betalen op de volgende manieren:
1. D.m.v. een bank- of giro-overschrijving naar rekeningnummer Rabobank NL29RABO0113043333 t.n.v. RiksjaSoft te Eindhoven, Nederland;
2. D.m.v. PayPal;
3. D.m.v. iDEAL (gefaciliteerd door Multisafepay);
4. D.m.v. Mastercard (gefaciliteerd door Multisafepay);
5. D.m.v. Visa (gefaciliteerd door Multisafepay);
6. D.m.v. Mister Cash (gefaciliteerd door Multisafepay);
7. D.m.v. SofortBanking (gefaciliteerd door Multisafepay)
 
Uw bestelling wordt verzonden zodra het genoemde totaal bedrag is ontvangen.
  
Artikel 6 - Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

In het geval van (type) fouten in de prijzen behoudt Ulticool zich het recht voor om alsnog de werkelijke prijs aan u te berekenen, hierover zal wel eerst contact met u opgenomen worden, en heeft u het recht om in dit geval de overeenkomst binnen vijf (5) dagen schriftelijk te ontbinden.

Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat
 
Artikel 7 - De uitvoering van de bestelling
Ulticool zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
Als plaats van levering geldt het door de consument  opgegeven lever adres dat het laatst aan Ulticool kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Ulticool geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 48 uur na ontvangst van de betaling uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht. Mocht de levertijd langer dan 1 maand worden, dan heeft de consument in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Ulticool zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit in overleg met de klant.

Artikel 8 - Levering
De door Ulticool opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Mocht de levertijd worden overschreden met 30 dagen dan bent U gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Ulticool behoudt zich het recht voor om bestellingen indien nodig in gedeeltes aan u uit te leveren (dit ter beoordeling van Ulticool), u bent in dit geval geen extra verzendkosten verschuldigd.

Artikel 9 - Transport
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door Ulticool, zonder dat Ulticool hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas naar u over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Ulticool verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 11 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Ulticool geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Ulticool garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
Artikel 12 - Reclames
De wet kopen op afstand geeft u recht op een zogenoemde afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen. Binnen deze periode heeft u het recht om de door u aangekochte artikelen tegen volledige restitutie, voldoende gefrankeerd retour te zenden.
De door u aangeschafte artikelen dienen dan in ongeopende, ongebruikte en in ongeschonden staat te zijn!

Bij geopende artikelen heeft u de verplichting te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Ulticool daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.

Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Ulticool geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat u de zaken in goede orde heeft ontvangen. Reclames geven aan u nimmer het recht de betalingen op te schorten.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Ulticool de betreffende producten tegen retournering daarvan vervangen door nieuwe producten zonder dat u daarnaast enige schadevergoeding kunt vorderen of het recht heeft de betalingen op te schorten.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
Ulticool kan onder geen beding verantwoordelijk gehouden worden voor enig letsel of schade als direct of indirect gevolg van het gebruik van goederen die door Ulticool geleverd zijn. Het gebruik van goederen die door Ulticool geleverd zijn geschiedt volledig op eigen risico.
Ulticool is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan in verband met uitvoering door Ulticool van de leveringsovereenkomst, waaronder is inbegrepen nalatigheden van door Ulticool ingeschakelde derden, tenzij Ulticool opzet of grove schuld kan worden verweten. In dat laatste geval wordt de aansprakelijkheid van Ulticool uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het aan u in rekening gebrachte orderbedrag.

Artikel 14 - Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ulticool, dan wel tussen Ulticool en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ulticool, is Ulticool niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Ulticool.
  
Artikel 15 - Overmacht
  • Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Ulticool niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Ulticool door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; b. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Ulticool; c. transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Ulticool toe of van Ulticool naar u wordt gehinderd of belemmerd.
  • Ulticool heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.
  • Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Ulticool opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
  • Indien Ulticool bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Ulticool gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.

Artikel 16 - 
Schade aan het product
U heeft standaard een garantietermijn van 3 maanden op ieder product. Indien het ontvangen product binnen deze periode een gebrek vertoont, dan kunt u het product terugsturen waarna u uw aankoopbedrag retour ontvangt. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor de koper. Soms komt het voor dat er een onverwachte schade plaatsvindt waar we beiden niets aan kunnen doen. Dit zijn situaties waarbij u al een tijd plezier van het product heeft gehad. We zullen altijd proberen om een redelijke oplossing te vinden waarbij we elkaar tegemoet proberen te komen.
 

Artikel 17 - Bol.com
Heeft u het product via bol.com gekocht, dan kunt u het binnen de voorwaarden van bol.com kosteloos retourneren. Valt het terugsturen buiten de periode en de daarmee gepaard gaande voorwaarden van bol.com, dan regelt u het retour rechtstreeks met onze webwinkel. De verzendkosten zijn dan voor de koper. Tevens zijn wij genoodzaakt € 5,00 administratiekosten in rekening te brengen aangezien uw aankoop via bol.com heeft plaatsgevonden.

Artikel 18 Een pakket komt niet aan
Helaas komt het soms voor dat een pakket, verstuurd via Post NL of DHL onverhoopt niet aan komt op het afleveradres. De oorzaak ligt dan buiten de webwinkel en de klant. Uit ervaring weten wij dat het pakket soms is afgeleverd bij een buurman en het pakket later alsnog op het juiste adres terecht komt. De webwinkel heeft altijd een bewijs dat het pakket verstuurd is en is dan ook niet verantwoordelijk voor de feitelijke bezorging. Nagenoeg altijd gaat het goed maar mocht u zeker van uw zaak willen zijn, kunt u het pakket verzekerd laten versturen via PostNL of DHL. 

 
Artikel 19 - Diversen
Indien u aan Ulticool schriftelijk opgave doet van een adres, is Ulticool gerechtigd naar dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Ulticool schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Ulticool gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ulticool deze Voorwaarden soepel toepast.
Ulticool is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Ulticool is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen, waarna de oude voorwaarden vervallen en hier geen aanspraak meer op gemaakt kan worden.
 
Artikel 20 - Ontbinding/ beëindiging
U wordt geacht in verzuim te zijn:
  • indien u enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt;
  • indien Ulticool goede gronden heeft te vrezen dat u in de nakoming zal tekortschieten en niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om u binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren uw verplichtingen na te komen;
  • indien u uw eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel een beslag op het geheel of een gedeelte van uw vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
  • bij uw overlijden.
In geval van verzuim van u is Ulticool gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan u en/of, door het aan Ulticool verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of, het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Alle buitengerechtelijke kosten, die in redelijkheid door Ulticool dienen te worden gemaakt, nadat de toestand van verzuim voor u is ingetreden, teneinde betaling van u te verkrijgen, zijn voor uw rekening en bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimumbedrag van € 35,- per niet (volledig) betaalde factuur, onverminderd de bevoegdheid van Ulticool om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 21 - Retour
Mocht het product je niet bevallen of had je toch een andere verwachting kun je ook je product aan ons terugsturen zonder opgaaf van reden. Terugsturen kan binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling en zonder opgaaf van reden. Wij kunnen helaas alleen retouren in de originele verpakking accepteren.
Retourkosten zijn altijd voor jou.
Na ontvangst van het product zullen wij het geld overmaken.

Artikel 22 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
Versie 2015